Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Välkommen!

Dianova har lediga behandlingsplatser i Portugal, Italien och Spanien

Dianova i Sverige erbjuder ett unikt vårdprogram för vuxna män och kvinnor med missbruksproblem.

En del av behandlingen är förlagd utomlands. Att komma ifrån sin missbruksmiljö gör att klienten i lugn och ro kan arbeta med sin missbruksproblematik. Behandlingen utomlands innebär dessutom ett möte med en ny kultur, vilket bidrar till personutveckling.

En viktig bas i Dianovas behandling är det terapeutiska samhället som möjliggör en

kombination av individuell och gruppbaserad behandling med syfte att förbättra klientens fysiska, psykiska och sociala status.

Vårdprogrammet utgörs av fyra faser. Från det viktiga momentet då klienten bestämmer sig för att sluta med alkohol och/eller droger, fram till att personen är återintegrerad i samhället.

Målgrupp  

  • Män och kvinnor från 18 år med alkohol- och/eller drogproblematik 
  • Vi erbjuder individer med substitutionsbehandling en psykosocial träning med mål att nå en strukturerad vardag. Vissa med substitutionsbehandling lever kvar i ett utanförskap och saknar rätta verktyg för att hantera vardagen på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. Vi vänder oss också till personer med sidomissbruk och till dem som vill avsluta sin substitutionsbehandling. 
  • Individer som behöver bli drogfria inför en neuropsykiatrisk undersökning eller behöver extra stöd vid introducering av ADHD-medicinering.

 

 

En del av behandlingen utomlands

Att göra behandling på Dianova innebär att klienten kommer till en strukturerad och schemalagd miljö. Dianovas metod är att genom miljöterapeutiskt arbete stärka klienten att utvecklas i ett liv utan missbruk. Vardagspedagogiken fungerar som ett ledmotiv i den terapeutiska processen, delar av behandlingen är inriktad på KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och MI (Motiverande samtal).

Det handlar om att lära sig att fungera i ett nytt socialt sammanhang och att kunna hantera vardagen utan missbruk. Personalen består av socionomer, drogterapeuter, psykiatriker, psykologer, läkare och sjuksköterskor. Utöver detta finns även personal med egen erfarenhet av missbruk. Klienten har enskilda samtal 2-4 gånger per månad med psykolog beroende på center, samt deltar i gruppsamtal efter bästa förmåga på grund av att språken är på engelska och det språk som talas i respektive land.

Terapeutiskt samhälle

Terapeutiskt samhälle används inom beroendevården som en behandlingsform där man anser att missbruket är ett problem som berör flera områden i en människas liv.

Dianovas terapeutiska samhällen erbjuder en drogfri miljö där vardagen i sig själv är metoden genom vilken förändring och utveckling stimuleras.

Den fungerar som ett ledmotiv genom den pedagogiska och terapeutiska processen och innebär att klienten måste förhålla sig till frågor som: Hur kan jag organisera mitt liv? Vilka är mina normer och värderingar? Hur ser jag på mig själv? Hur fungerar jag i ett socialt sammanhang? Hur behandlar jag andra och hur vill jag att andra skall behandla mig? Hur hittar jag motivationen till förändring?

 

»Dianovas ändamål är baserat på övertygelsen att med rätt hjälp är varje person kapabel, att inom sig själv, hitta de verktyg som är nödvändiga för personlig utveckling och social integration.«

Dianova i Sverige startade sin verksamhet 1997 för att erbjuda behandling till människor med beroendeproblematik. Vi ingår i Dianova International och deras nätverk som är etablerat i 11 länder inom Europa och i Syd- och Nordamerika. Nätverket består av icke vinstdrivande organisationer som erbjuder förebyggande insatser och behandling för missbruks/beroendeproblematik, sociala program samt utbildning. Vi har ett bra samarbete med de länder där Dianova verkar.

Mönstret för missbruk och beroende har förändrats genom åren och är i dag ett problem som är integrerat i alla delar av samhället.

Dianova erbjuder en behandling som är anpassad till de behov som de människor har, som söker hjälp hos oss. Samtidigt har vi noterat att den ekonomiska krisen har påverkat den tredje sektorn så därför vill vi utveckla nya projekt och specialisera oss mer när det gäller behandlingsdelen. Fler människor har blivit marginaliserade och vårt mål är att fortsätta erbjuda hjälp till dem som behöver det.

Nyheter

Sök

Följ oss!

  

Logga in

 

Dianova Sverige i samarbete med MFC Group

Webbdesign av MFC Group